Funcions

Article 1. Finalitats

1. El Col·legi d’Advocats d’Andorra té com a finalitats essencials vetllar perquè l’actua­ció professional de les advocades i els advocats respongui als interessos i a les neces­sitats de la societat, i garantir el compliment de la bona pràctica i dels deures deontològics de la professió.

2. També són finalitats del Col·legi la representació i defensa de la professió, i dels drets i interessos de les persones col·legiades, la formació professional permanent de les persones col·legiades, la promoció i defensa dels drets humans i la col·laboració en el funcionament, promoció i millora de l’Administració de justícia.

Article 2. Funcions públiques del Col·legi

Són funcions públiques del Col·legi d’Advocats d’Andorra:

 1. Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la seva normativa, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actua­ció professional.
 2. Vetllar pel compliment dels deures i obligacions de les persones col·le­gia­des.
 3. Vetllar perquè no es produeixin actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió, adoptant si escau les mesures i les accions previstes a l’ordenament jurídic.
 4. Exercir la potestat disciplinària sobre les persones col·legiades, en els termes establerts per la Llei i les normes pròpies del Col·legi.
 5. Promoure i facilitar la formació professional continuada dels membres del col·legi.
 6. Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius, quan així es prevegi legalment, i per mitjà de l’emissió d’informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.
 7. Informar els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió.
 8. Participar en l’organització i atorgament del certificat d’aptitud professional, en el marc del que estableixi la normativa vigent.
 9. Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.
 10. Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions de les persones col·legiades.
 11. Percebre les taxes per la prestació dels serveis que corresponen a les funcions públiques, d’acord amb la normativa vigent.
 12. Organitzar els torns d’assistència i defensa lletrada, d’ofici i de justícia gratuïta, i qualsevol altre servei o prestació jurídica que s’estableixi en benefici de la comunitat, i vetllar pel seu bon funcionament. Amb aquesta finalitat, pot aprovar els reglaments oportuns.
 13. Les altres funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent.

Article 3. Altres funcions del Col·legi

També són funcions del Col·legi d’Advocats d’Andorra:

 1. Defensar els interessos, els drets, la independència i la llibertat de les persones col·legiades per tal d’emparar l’exercici efectiu de les llibertats d’expressió i de defensa en l’exercici de l’advocacia.
 2. Representar i defensar la professió davant de totes les administracions, entitats i organismes públics i privats i dels particulars.
 3. Prestar serveis comuns als col·legiats.
 4. Facilitar als seus membres el compliment del deure d’assegurança de la responsabilitat professional.
 5. Aprovar les normes orientadores sobre honoraris professionals.
 6. Intervenir per via de mediació o d’arbitratge, d’acord amb la normativa vigent, en els conflictes professionals que es puguin donar entre col·legiats o entre aquests i tercers.
 7. Mantenir i afermar els sentiments d’unió i solidaritat entre les advocades i advocats, i les relacions amb tots els òrgans de l’Administració de justícia.
 8. Promoure l’imperi del Dret i de l’Estat de Dret en la vida i en les relacions socials.
 9. Remoure qualsevol obstacle que pugui impedir o dificultar l’exercici efectiu de la professió d’advocat, o l’accés de qualsevol persona al consell o a la defensa dels seus interessos per un advocat, amb les garanties pròpies de la professió.
 10. Fomentar el progrés de les ciències jurídiques, el perfeccionament  de la legislació i la bona administració de justícia.